Projekt regionalny 'Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy'

23 marca, 2018

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt o nazwie „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy”, którego głównym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności zbiórki i magazynowania odpadów, a także ich recyklingu. Wysokość dofinansowania 449.415,43 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z umową to 528.724,04 zł