Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

24 maja, 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- administratorem danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.zo.o. adres: ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy Tel. 585880692 email: gpk@skarszewy.pl

- dane przetwarzane są w celu wykonywania zawartej umowy, na podstawie prawnej rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

- każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

- osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań wynikających z zawartej umowy.